1. Moderní vzdělání / křesťanské hodnoty

Škola nabízí partnerství věřícím i nevěřícím rodičům, kteří svým dětem chtějí poskytnout moderní vzdělání postavené na křesťanských hodnotách, jako je poctivost, pracovitost, odvaha a vděčnost.

„Kdo prospívá ve vědění, ale upadá v mravech, ten více upadá, než prospívá.“

J. A. Komenský

2. Individuální přístup

Výuka a celkový postoj k dětem vychází z biblického pohledu na člověka jako na jedinečné Boží stvoření. Vyučující berou v úvahu slabé a silné stránky žáků stejně jako jejich obdarování i různé styly učení. Tato filosofie také určuje optimální naplněnost našich tříd v počtu dvaceti žáků.


3. Progresivní i tradiční výukové metody

Při výuce používáme ověřené i inovativní prvky výuky. Zvláštní péči věnujeme čtenářské dovednosti, porozumění souvislostem, činnostnímu učení, motivaci žáků a „obyčejné“ poctivé práci. Naši žáci tradičně dosahují nadprůměrných výsledků v celostátních srovnávacích testech. Velmi nás těší, že naši absolventi se v drtivé většině případů dostávají na školu, kterou si zvolí.


4. Rozvoj celého člověka

Komenský zdůrazňoval, abychom pamatovali na tyto tři věci: hlava, ruce, srdce. Posláním naší školy je připravovat žáky pro život. A smysluplný život v moderním světě, stejně jako kdykoli jindy v minulosti, stále znamená moudře používat hlavu s přičiněním rukou a čistým srdcem.


5. Bezpečné prostředí

K bezpečnému a přátelskému prostředí výrazně přispívá výchovně-vzdělávací proces postavený na křesťanských hodnotách a jednotný tým učitelů. Rizikové chování mládeže je též eliminováno velmi účinnou spoluprací s obecně prospěšnou společností MAJÁK, která pro školu zabezpečuje široké spektrum programů primární prevence. Za obzvláště účinné a osvědčené považujeme programy formování třídních kolektivů.


6. Spolupráce rodiny a školy

Primární zodpovědnost za vzdělání dětí spočívá v rukou rodičů. Vážíme si důvěry nám svěřené a usilujeme o úzkou spolupráci a otevřenou komunikaci s rodinou. Vedle standardní komunikace skrze žákovskou knížku, elektronickou poštu, rodičovských schůzek a možnost konzultací s učiteli, nabízíme řadu dalších příležitostí k setkávání, spolupráci i k volnočasovým aktivitám.


7. Komunitní škola

Velkou předností školy je silná spolupráce s občanským sdružením Amos, které zastřešuje práci klubů školy, a také zřizovatelem školy, Jednotou bratrskou. Toto propojení nabízí přátelům školy a širší komunitě řadu vzdělávacích, zábavných i společenských projektů: adventní slavnosti, velikonoční jarmark, mezigenerační kluby, mateřská centra, reprezentační ples školy, odborné přednášky, brigády školy, koláčová párty, klubová show a jiné.


8. Silný učitelský sbor

Nejsilnější stránkou školy je kvalifikovaný a sehraný tým křesťanských učitelů. Cíleně pomáháme žákům rozvíjet jejich obdarování, připravujeme je na jejich vlastní cestu a především chceme být pro naše žáky vzorem, který mohou na této cestě následovat. V současné době na škole učí pět našich bývalých žáků.


9. Moderní vybavení

Škola je situována ve staré zástavbě v poklidné části města, avšak disponuje moderním vybavením a výukovými pomůckami. V každé kmenové učebně od 1. do 9. ročníku je instalováno interaktivní zařízení s počítačem. V rámci projektu spolufinancovaném ESF a rozpočtem ČR byla zrekonstruována a moderně vybavena učebna přírodovědných předmětů. Žáci ve škole dále využívají počítačovou učebnu, knihovnu, výtvarnu a tělocvičnu. Stravování je zajištěno v moderní školní jídelně s odpovídající kapacitou.


10. Zahraniční spolupráce

Škola je od roku 1998 aktivním členem Mezinárodní asociace křesťanských škol (ACSI), předního poskytovatele odborných služeb křesťanským školám na světě. Škola byla též řadu let zapojena v mezinárodních projektech podporovaných SF EU. Tyto projekty byly pro naše žáky cenným přínosem a naším záměrem je spolupráci se zahraničními školami zachovat a rozšířit. Díky propojení školy s celosvětovou Jednotou bratrskou a ACSI přijíždějí do naší školy každoročně návštěvy z celého světa. Besedy s těmito hosty jsou pro naše žáky velkým obohacením po obsahové i jazykové stránce.


11. Domácí škola

Jsme jednou ze dvou škol, které stály na počátku tzv. Individuálního vzdělávání v naší zemi. Od roku 1998 jsme touto formou připravili stovky žáků na druhý stupeň základní školy, kde pokračují ve školní docházce standardním způsobem. Kombinace pravidelných konzultací ve škole a vysoké účinnosti výuky v domácím prostředí přináší velkou spokojenost rodičů i dětí.


12. Odkaz J. A. Komenského

Navazujeme na tradice bratrského školství, které po staletí kvetlo v naší zemi, a které bylo shrnuto v obsáhlém díle biskupa Jednoty bratrské J. A. Komenského. Tento velikán pedagogiky a křesťanství je pro naši práci stálou inspirací, neboť základy, na nichž on stál, jsou stále moderní, přesto však nepodléhají trendům žádné doby. V poslední době kladou různé pedagogické směry zvýšený důraz na činnostní učení, projektové vyučování, zážitkovou pedagogiku, čímž vycházejí ze zásad formulovaných Komenským. V naší škole usilujeme o účinné propojení těchto progresivních prvků s tradičními metodami zaměřenými na rozvoj akademických znalostí a dovedností.

O škole

Můžete pomoci

Varování pro rodiče

ohledně rizik užívání internetu dětmi

Členství v asociacích

ACSI
ACSI

Prohlédněte si naši školu

Go to top