Školní poradenské pracoviště slouží k poradenské a konzultační činnosti žákům, zákonným zástupcům a pedagogům.

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. je cílem ŠPP:
•    poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami,
•    sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření,
•    prevenci školní neúspěšnosti,
•    kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění,
•    podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami,
•    podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných,
•    průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení,
•    včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů,
•    předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace,
•    průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou,
•    metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy,
•    spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci,
•    spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.

Začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a proces inkluze má na starost výchovný poradce Mgr. Ema Plichtová.

Poradenství v oblasti volby střední školy a dalšího vzdělávání koordinuje kariérový poradce Ing. Ivo Novák.

Prevenci rizikového chování a případné následné řešení a postup zajišťuje školní metodik prevence Mgr. Jan Molnár.

Součástí ŠPP je ředitel školy Mgr. Jakub Pabián.

Go to top